Mednarodni projekti

Vključevanje v mednarodne projekte prinaša vpogled v novosti v tujih knjižnicah, nevladnih in nepridobitnih ustanovah in omogoča knjižnici, da svojo inovativnost in znanje posreduje v širši prostor. Knjižnica tako v obstoječa partnerstva vključuje svoje vrednote in poslanstvo ali sistematično gradi nova partnerstva.

Trajanje: 2020–2022

Cilji: Izmenjava dobrih praks med sodelujočimi organizacijami, izboljšanje kompetenc knjižničarjev za področje IKT, vzpostavitev mednarodne mreže knjižnic za sodelovanje pri odgovarjanju na potrebe slepih in slabovidnih uporabnikov.

Ciljna skupina: zaposleni v splošnih knjižnicah, slepi in slabovidni uporabniki

Opis: Mestna knjižnica Ljubljana kot partner sodeluje pri projektu TECH.LIBRARY v programu Erasmus+, KA2: strateška partnerstva v izobraževanju odraslih. Projekt je namenjen izboljšanju storitev splošnih knjižnic za slepe in slabovidne uporabnike, kar želi doseči preko uporabe IKT orodij in usposabljanja zaposlenih v knjižnicah. V projektu poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodeluje še šest partnerjev iz petih evropskih držav, in sicer iz Italije, Hrvaške, Romunije, Bolgarije in Latvije. V projektu sodeluje pet splošnih knjižnic in ena nacionalna. Aktivnosti predvidene v projektu so: izmenjava primerov dobrih praks, študijski obiski med partnerji, izdelava spletne platforme, video učnih gradiv in priročnika, organizacija mednarodnih projektnih srečanj in strokovnih konferenc.

Stik: dr. Simona Šinko

Shiva Nazar Ahari, iranska novinarka, gostujoča avtorica mreže ICORN v Ljubljani

Shiva Nazar Ahari je prepoznavna iranska aktivistka s področja človekovih pravic, ki je bila zaradi svojega dela na področju človekovih pravic s strani iranske vlade večkrat zaprta. Vrsto let je poročala o kršitvah človekovih pravic v Iranu, članke je objavljala pri spletnih časopisih Radio Zamaneh s sedežem na Nizozemskem, za Odbor za človekove pravice, sodelovala s Študentskih odborom za zaščito političnih zapornikov … V Ljubljano je prišla s partnerjem kot rezidentka mreže ICORN, mednarodne mreže zatočišč preganjanih avtorjev.

ICORN (International Cities of Refuge Network) je mednarodna mreža mest in regij, ki promovirajo svobodo izražanja in omogočajo zatočišče preganjanim pisateljem in umetnikom, ki so zaradi svojega dela in izražanja v svojih okoljih podvrženi različnim pritiskom. Poslanstvo mreže je promocija svobode govora, literature in mednarodne solidarnosti.

Trajanje: 2015

Cilji:

  • Podpora in motivacija brezposelni osebi, da oblikuje življenjske cilje in jih doseže.
  • Motiviranje za ugotavljanje različnih zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb.
  • Prepoznavanje lastnih kompetenc.

Ciljna skupina: brezposelne osebe vseh starosti

Opis:

Mestna knjižnica Ljubljana je sodelovala v projektu Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja. Naša storitev, s katero smo sodelovali v projektu, je bila Karierni coaching kot metoda dela z brezposelnimi osebami vseh starosti, ki se izvaja v Borzi dela.

Združenja splošnih knjižnic je v sodelovanju z Zavodom Jara uspešno kandidiralo na razpisu Public Libraries 2020. Namen projekta je bil vzpostaviti model zagovorniške kampanje, ki temelji na izmerjenih vplivih in učinkih že obstoječih storitev splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja ter povezati zagovorniške aktivnosti splošnih knjižnic v Evropi. V projektu je sodelovalo šest slovenskih knjižnic.

Projekt smo uspešno zaključili v letu 2015. Definirali smo kazalnike uspešnosti in izvedli raziskavo med uporabniki kariernega coachinga. Posneli in objavili smo promocijski video, s katerim knjižnica promovira dejavnost med uporabniki in pri potencialnih partnerjih. Izdelali smo tudi metodologijo merjenja učinkov, ki jo bomo lahko v prihodnje uporabljali za vrednotenje te dejavnosti.

Gradivo:

Stik: mag. Marijan Špoljar

Trajanje

2014–2015

Cilji

Glavni cilji projekta mobilnosti v okviru programa Erasmus + so izboljšane strokovne in osebne kompetence zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL).

Opis

Projekt je obsegal štiri delovne obiske (mobilnosti) zaposlenih v trajanju pet dni. Projekta mobilnosti so se udeležili štirje zaposleni, ki delajo na področju informiranja in izobraževanja odraslih uporabnikov knjižnice sledečih ciljnih skupin: brezposelni, nižje izobraženi in starejši. Izbrali smo štiri partnerske organizacije, ki imajo izkušnje in znanja na področju dela z izbranimi ciljnimi skupinami: izboljšanje storitev in izobraževanj za iskalce zaposlitve (City of Vantaa Library and information services, Finska), digitalno opismenjevanje (Monaghan County Council Library Services, Irska), zagotavljanje zdravstvenih informacij in izobraževanj (Stoke-on-Trent City Council, Velika Britanija) ter jezikovno usposabljanje (Volkshochschule-Stadtbibliothek Linz, Avstrija). Udeleženci so poleg opazovanja dela na partnerski organizaciji v tamkajšnjih organizacijah predstavili tudi delo MKL in delovanje slovenskega sistema izobraževanja odraslih.

Sodelovanje v projektu je omogočilo pregled nad načinom dela v partnerskih organizacijah. Dobre primere iz tujine bodo udeleženci prenesli v svoje vsakdanje delo v MKL in širše. Sodelovanje v projektu mobilnosti je prineslo izboljšanje kakovosti izobraževanja odraslih uporabnikov, nova znanja s področja poučevanja in učenja, dodatne reference na področju sodelovanja na evropski ravni in prepoznavnosti MKL kot možne gostiteljice mobilnosti v izobraževanju odraslih.

Koristi, ki jih je udeležencem prineslo sodelovanje v projektu:

  • Izboljšanje praktičnih spretnosti za delo (načrtovanje in izvajanje izobraževanja odraslih).
  • Doseganje širšega razumevanja izobraževanja odraslih v Evropi.
  • Izboljšanje jezikovne kompetence v angleškem in drugih izbranih tujih jezikov.
  • Povečanje digitalne pismenosti prek uporabe napredne IKT.
  • Povečana zmožnost priprave, sodelovanja v mednarodnih projektih.

Stik

dr. Simona Šinko

Trajanje: 2014 - 2016

Cilji: Izobraževanje knjižničarjev za delo z brezposelnimi ter oblikovanje različnih učnih in motivacijskih aktivnosti za brezposelne v splošnih knjižnicah.

Ciljna skupina: brezposelne osebe in zaposleni v splošnih knjižnicah

Opis: Projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians smo v okviru programa Erasmus +, KA 2 – Strateška partnerstva v izobraževanju odraslih oblikovali v sodelovanju s splošnimi knjižnicami iz Bolgarije, Irske, Romunije, Avstrije, Litve in Finske. Mestna knjižnica Ljubljana nastopa v vlogi koordinatorja projekta.

Glavni rezultat projekta je e-Priročnik dobrih praks za pripravo in izvedbo učnih aktivnosti za brezposelne. V okviru projekta smo pripravili analizo nacionalnih politik brezposelnosti in dobrih praks izobraževalnih dejavnosti za brezposelne v posameznih sodelujočih državah ter oblikovali in izvedli izobraževalni program za knjižničarje, ki pripravljajo in vodijo učne aktivnosti za brezposelne. V zadnji fazi projekta smo partnerji pripravili in izvedli 32 učnih aktivnosti za brezposelne, od katerih jih je deset temeljilo na uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

S pomočjo izboljšanega znanja knjižničarjev in uporabe inovativnih izobraževalnih metod želimo izboljšati znanje in zaposlitvene možnosti brezposelnih v sodelujočih državah, v splošnih knjižnicah razviti nove dejavnosti za delo z brezposelnimi in vzpostaviti nova sodelovanja med področjem izobraževanja in trga dela v vseh sodelujočih državah.

e-Priročnik: http://www.linkinjob.eu/images/uploaded/Linkinjob-eguide-sl.pdf

Stik: Simona Resman

linkinjob

erasmuslogo mic

Program Sestrskih knjižnic (NAPLE Sister Libraries) je nastal na pobudo nevladne asociacije NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe), ki promovira načela in strategije za splošne knjižnice.

V Programu Sestrskih knjižnic trenutno sodeluje 73 splošnih knjižnic iz 12 evropskih držav, ki so vzpostavile sodelovanje z eno ali več tujimi knjižnicami.

Mestna knjižnica Ljubljana je vzpostavila sodelovanje z regijsko knjižnico iz Kaunasa (Litva) in z regijsko knjižnico iz Krakova (Poljska).

Sodelujoče knjižnice smo določile 13. september za Dan Sestrskega programa. V letu 2013 je potekal pod geslom Branje je v modi.

 

Trajanje: 2012–2014

Cilji: izmenjava primerov dobrih praks s področja izobraževanja žensk generacije 45+ ter oblikovanje različnih učnih in motivacijskih aktivnosti zanje.

Ciljna skupina: ženske po 45. letu starosti

Opis:

Projekt Lady Cafe – motivating activities for women aged 45+ smo v okviru programa Vseživljenjsko učenje, Grundtvig učna partnerstva oblikovali s partnerji iz Bolgarije, Italije, Španije, Latvije, Irske, Turčije in Romunije. S skupnim delom smo obravnavali vprašanja aktivnega državljanstva, enakosti spolov, nasilja v družini, razlik v položaju žensk v posameznih državah ter si delili izkušnje o izobraževanju te ciljne skupine.

Trajanje: 2008–2010

Cilji: oblikovanje transnacionalnega koncepta kompetenc za trenerje, podpornike učenja, izobraževalce v nevladnih in nepridobitnih organizacijah

Ciljna skupina: zaposleni v nevladnih in nepridobitnih organizacijah

Opis:
MKL se je konec leta 2008 vključila v mednarodni projekt EASY, ki ga je 10 partnerskih organizacij iz 5 držav (Nemčija, Finska, Bolgarija, Turčija in Slovenija) prijavilo v Program Vseživljenjskega učenja. Iz vsake od držav sta sodelovali dve organizaciji: organizacija namenjena izobraževanju izobraževalcev ter nevladna ali nepridobitna organizacija, ponudnica neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja za različne ciljne skupine (iz Slovenije izobraževalna organizacija Glotta Nova in Mestna knjižnica Ljubljana).

V času trajanja projekta so sodelujoče izobraževalne organizacije oblikovale model izobraževanja izobraževalcev, ki delujejo v netradicionalnih izobraževalnih okoljih (npr. v muzejih, knjižnicah, društvih, dnevnih centrih, domovih za ostarele itn.).

S sodelovanjem pri projektu je knjižnica svojim uporabnikom in obiskovalcem omogočila dostop do še kakovostnejše ponudbe neformalnega izobraževanja in jim ponudila več možnosti za priložnostno učenje v knjižnici in izven nje.

Trajanje: 2007–2009

Cilji: Poiskati, opisati in razširiti primere dobrih praks, posebnih servisov, orodij in pristopov, ki so jih splošne knjižnice razvile v podporo vseživljenjskemu učenju. Izdelati ustrezen okvir za nadaljnje primerjave in uporabo teh rezultatov.

Ciljna skupina: uporabniki knjižnice

Opis:
Knjižnica Otona Župančiča se je leta 2008 kot pridružena partnerica vključila v projekt ENTITLE, ki ga je 13 partnerjev iz 12 držav prijavilo v Program Vseživljenjskega učenja v prečni program Diseminacija in širjenje dobre prakse. Namen projekta je bil podpora splošnim knjižnicam pri oblikovanju storitev, ki so povezane z učenjem in so namenjene vsem starostnim skupinam uporabnikov iz različnih socialnih okolij. V knjižnici je bila opravljena nacionalna raziskava o učnih aktivnostih za uporabnike v slovenskih splošnih knjižnicah.

V knjižnicah smo navajeni, da ocenjujemo uspešnost učnih aktivnosti prek števila izvedb, števila udeležencev in sklenjenih partnerstev. V zadnjem času pa je vse večji poudarek na učinkih, ki neposredno kažejo na učinkovitost učne aktivnosti. Za merjenje učinkov smo v projektu uporabili model Generic Learning Outcomes (GLOs), ki ga je razvil Raziskovalni center za muzeje in galerije iz Velike Britanije. V knjižnici smo testirali model GLOs na dveh učnih aktivnostih: štirih delavnicah za brezposelne v Borzi dela in tečaju informacijskega opismenjevanja starejših.

Koledar

« December 2020 »
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

thl

pionirska

BZ-logo


S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve zapri